Armeria Hunter Siracusa - Sicilia

Bruni magnum Nike

Armi a salve Bruni Magnum Nike cal. 380 mm, 6 colpi, dotata di valigetta e istruzioni per l' uso.

Replica fedele della Colt Pyton 357 Magnum.

Arma di libera vandita.